201811020819270b3.jpg LIONのhadakaraボディソープ泡で出てくるタイプ